THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc lãnh vực Đất đaiVừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 2360/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Nội dung quyết định này bao gồm: 41thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 57 thủ tục hành chính

Tải toàn văn thủ tục hành chính đất đai


Các tin tiếp
Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện   (13/12/2018)
Triển khai Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.   (22/12/2017)
Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.   (3/11/2016)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc lãnh vực Đất đai   (29/12/2015)
Hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất   (29/12/2015)
Các thủ tục đất đai hiện hành   (8/8/2014)
Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (3/12/2013)