THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 

Ngày 04/10/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 296/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 27/9/2017 đến ngày 29/9/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các Bộ, ngành Trung ương ban hành. Các văn bản nêu trên đã số hoá và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Trung tâm (datphanthiet.com).

Ngày 08/8/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 238/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các Bộ, ngành Trung ương ban hành. Các văn bản nêu trên đã số hoá và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Trung tâm (datphanthiet.com).

Tổng số : 13 bài viết
Trang
123