THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Các thủ tục đất đai hiện hành


Số/Ký hiệu Tải van bản
QUY TRÌNH THỦ TỤC TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT Số/Ký hiệu Tập tin đính kèm:  14DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT Tập tin đính kèm:  13DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT Tập tin đính kèm:  12bDD_DKD.doc
QUY TRÌNH CÂP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN THEO ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2009/NĐ-CP Tập tin đính kèm:  12aDD_DKD1.doc
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT DO ĐỔI TÊN, GIẢM DIỆN TÍCH DO SẠT LỞ TỰ NHIÊN, THAY ĐỔI VỀ QUYỀN, THAY ĐỔI VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH. Tập tin đính kèm:  11DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP Tập tin đính kèm:  10DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XIN PHÉP Tập tin đính kèm:  09DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CHUYỂN TỪ THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN Tập tin đính kèm:  08DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA TÁCH, SÁP NHẬP TỔ CHỨC Tập tin đính kèm:  07DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TỔ CHỨC TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRÚNG ĐẤU THẦU DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Tập tin đính kèm:  06DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH Tập tin đính kèm:  05DD_DKD1.doc
QUY TRÌNH CÂP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT (Trường hợp quá trình kiểm tra thực địa thửa đất có biến động về sử dụng đất hoặc người sử dụng đất chưa có các loại giấy tờ hợp pháp về đất) Tập tin đính kèm:  04DD_DKD1.doc
QUY TRÌNHCÂP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TỔ CHỨC ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT (Trường hợp người sử dụng đất đã có quyết định giao, thuê đất của cấp có thẩm quyền, quá trình sử dụng đất không có biến động về đất đai.) Tập tin đính kèm:  03 DD_ DKD.doc
QUY TRÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CHƯA GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG(KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT) Tập tin đính kèm:  02DD_KNVTC.doc
QUY TRÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CHƯA GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG(CÓ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT) Tập tin đính kèm:  02DD_CNVTC.doc
QUY TRÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐÃ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG(KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT) Tập tin đính kèm:  01DD_KNVTC.doc
QUY TRÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐÃ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÓ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT) Tập tin đính kèm:  01DD_CNVTC.doc
Ban hành quy định về phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tập tin đính kèm:  QD136.doc

 


Các tin tiếp
Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện   (13/12/2018)
Triển khai Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.   (22/12/2017)
Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.   (3/11/2016)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc lãnh vực Đất đai   (29/12/2015)
Hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất   (29/12/2015)
Các thủ tục đất đai hiện hành   (8/8/2014)
Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (3/12/2013)