THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.Theo đó, Quy định này quy định các nội dung đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bao gồm: công tác xây dựng các quy định quản lý đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; việc áp dụng các biện pháp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin.
Đối tượng được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, bao gồm: các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu tại Khoản 1 điều này và những cá nhân, tổ chức có liên quan áp dụng quy định này trong việc vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Các tin tiếp
Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện   (13/12/2018)
Triển khai Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.   (22/12/2017)
Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.   (3/11/2016)
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc lãnh vực Đất đai   (29/12/2015)
Hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất   (29/12/2015)
Các thủ tục đất đai hiện hành   (8/8/2014)
Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (3/12/2013)