THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Ngày 22/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13. Để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng văn bản một cách thực chất, hiệu quả và đảm bảo công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy trình, quy định đăng tải tại Điều 120, Điều 129 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trung tâm đã đăng lên cổng thông tin điện tử

Ngày 30/3/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 931/BTP-PBGDPL về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn","và Đề án" Đẩy mạnh phố biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân"
Tổng số : 21 bài viết
Trang
12345