THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Ngày 30/3/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 931/BTP-PBGDPL về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn","và Đề án" Đẩy mạnh phố biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân"
Tổng số : 19 bài viết
Trang
1234