THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Triển khai các văn bản của Trung ương 17/7/2017

Ngày 17/7/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 131/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nhận được 14 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, các văn bản nêu trên đã số hoá và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Trung tâm (datphanthiet.com).Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo đến các viên chức thuộc các phòng của Trung tâm truy cập và cổng thông tin điện tử của Trung tâm để nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung liên quan, cụ thể:

01. Nghị Quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tư pháp (chi tiết)

02. Nghị Quyết số 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. (chi tiết)

03. Nghị quyết số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên. (chi tiết)

04. Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng. (chi tiết)

05. Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – THương binh và Xã hội. (chi tiết)

06. Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm Nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. (chi tiết)

07. Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (chi tiết)

08. Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuỷ sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (chi tiết)

09. Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (chi tiết)

10. Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2017 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật. (chi tiết)

11. Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khải phé liệu làm nguyên liệu sản xuất. (chi tiết)

12. Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia. (chi tiết)

13. Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo bỏ văn bản quy phạm pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. (chi tiết)

14. Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ y tế. (chi tiết)


Các tin tiếp
Về việc chuyển nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018   (17/10/2018)
Thông báo công khai các Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW   (1/10/2018)
Sữa đổi một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ Tài nguyên và môi trường   (18/9/2018)
Bổ sung chỉ tiêu và chuyên ngành cần tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2018   (7/5/2018)
Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017   (11/12/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 04/10/2017   (11/10/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 08/8/2017   (15/8/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 01/8/2017   (10/8/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 17/7/2017   (25/7/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương   (15/6/2017)
Hướng dẫn cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế ngày 08/11/2016   (11/11/2016)
Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo hiểm xã hội   (26/2/2016)
Nghị định 115/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều về luật BHXH   (14/12/2015)
Việc gia hạn thẻ BHYT năm 2016; chuyển đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT.   (4/12/2015)
Chỉ thị số 18/CT-UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường chính sách BHYT trên địa bàn Tỉnh   (24/11/2015)