THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Triển khai các văn bản của Trung ương
Ngày 30/5/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 131/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nhận được 07 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, các văn bản nêu trên đã số hoá và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Trung tâm (datphanthiet.com).

Ngày 30/5/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 131/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nhận được 07 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, các văn bản nêu trêTrung tâm phát triển quỹ đất thông báo đến các viên chức thuộc các phòng của Trung tâm truy cập và cổng thông tin điện tử của Trung tâm để nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung liên quan, cụ thể:

1. Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. (chi tiết)

2. Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. (chi tiết)

3. Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chình phủ về quản lý tiếp cần nguồn ghen và chia sẽ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. (chi tiết)

4. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của CHính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. (chi tiết)

5. Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thu tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. (chi tiết)

6. Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định về khung giá tính thế tài nguyên đối với nhóm. Loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau. (chi tiết)

7. Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm nguỵ trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. (chi tiết)

n đã số hoá và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Trung tâm (datphanthiet.com).


Các tin tiếp
Về việc chuyển nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018   (17/10/2018)
Thông báo công khai các Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW   (1/10/2018)
Sữa đổi một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ Tài nguyên và môi trường   (18/9/2018)
Bổ sung chỉ tiêu và chuyên ngành cần tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2018   (7/5/2018)
Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017   (11/12/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 04/10/2017   (11/10/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 08/8/2017   (15/8/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 01/8/2017   (10/8/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 17/7/2017   (25/7/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương   (15/6/2017)
Hướng dẫn cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế ngày 08/11/2016   (11/11/2016)
Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo hiểm xã hội   (26/2/2016)
Nghị định 115/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều về luật BHXH   (14/12/2015)
Việc gia hạn thẻ BHYT năm 2016; chuyển đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT.   (4/12/2015)
Chỉ thị số 18/CT-UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường chính sách BHYT trên địa bàn Tỉnh   (24/11/2015)