THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ CÁC KHU ĐẤT
 
Hướng dẫn cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế ngày 08/11/2016
Thực hiện Công văn số 1264/BHXH-CST ngày 21/10/2016 của Bảo hiểm xã hội về việc hướng dẫn cập nhật, tra cứu thông tin thể bảo hiểm y tế (BHYT), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các phòng trực thuộc Trung tâm thực hiện nội dung sau:


Khi có điều chỉnh tăng, giảm người tham gia BHYT, Phòng TCTH gửi cơ quan BHXG theo hướng dẫn tại Công văn số 111/BHXH-PT ngày 25/01/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận. Trường hợp lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHXH và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó. (chi tiết)

Các tin tiếp
Về việc chuyển nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018   (17/10/2018)
Thông báo công khai các Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW   (1/10/2018)
Sữa đổi một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ Tài nguyên và môi trường   (18/9/2018)
Bổ sung chỉ tiêu và chuyên ngành cần tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2018   (7/5/2018)
Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017   (11/12/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 04/10/2017   (11/10/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 08/8/2017   (15/8/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 01/8/2017   (10/8/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương 17/7/2017   (25/7/2017)
Triển khai các văn bản của Trung ương   (15/6/2017)
Hướng dẫn cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế ngày 08/11/2016   (11/11/2016)
Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo hiểm xã hội   (26/2/2016)
Nghị định 115/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều về luật BHXH   (14/12/2015)
Việc gia hạn thẻ BHYT năm 2016; chuyển đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT.   (4/12/2015)
Chỉ thị số 18/CT-UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường chính sách BHYT trên địa bàn Tỉnh   (24/11/2015)